กิจกรรมพิเศษเสาร์-อาทิตย์

วันเสาร์

รับดูแลเด็ก ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น. พร้อมกับเสริมความรู้
เตรียมความพร้อมให้กับเด็กตั้งแต่อายุ 1-3 ปี และอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6

วันอาทิตย์

มีครูผู้เชี่ยวชาญเฉพาะภาษาอังกฤษ มาสอนมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
คอร์ส Grammar และ Reading

สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

 • ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษขั้นสูง เกียรตินิยม จุฬา
 • ปริญญาโท ภาษาและการสื่อสาร นิด้า

เรียนพื้นฐานไวยากรณ์เพื่อประยุกต์ใช้ในการเรียนและการสอน
เรียนพื้นฐานการอ่านจับใจความ เพื่อใช้ในการศึกษาข้อมูลและการสอบ

ป.4-6 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.30 - 12.00 น.

 • เรียนกลุ่มเล็กไม่เกิน 10 คน
 • ใช้เอกสารการเรียนจากต่างประเทศ
 • ทดสอบก่อนเรียนพร้อมรายงานผลสอบ
 • ทดสอบระหว่างเรียนพร้อมรายงานผลเป็นระยะ
 • ติวเพิ่มเติมในหัวข้อที่จะสอบเป็นพิเศษ (แจ้งหัวข้อล่วงหน้า)
 • เสริมทักษะด้วยเกมภาษาอังกฤษ

ม.1-3 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.30 - 15.00 น.

 • เรียนกลุ่มเล็กไม่เกิน 10 คน
 • ใช้เอกสารการเรียนจากต่างประเทศ
 • ทดสอบก่อนเรียนพร้อมรายงานผลสอบ
 • ทดสอบระหว่างเรียนพร้อมรายงานผลเป็นระยะ
 • ติวเพิ่มเติมในหัวข้อที่จะสอบเป็นพิเศษ (แจ้งหัวข้อล่วงหน้า)
 • เสริมทักษะด้วยเกมภาษาอังกฤษ
 • แนะแนวการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาคเรียนที่ 1
เปิดคอร์ส 6 มิ.ย. - 26 ก.ย. 
เรียน 4 เดือน มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ค่าใช้จ่ายคอร์สละ 3,000 บาท

ภาคเรียนที่ 2 
เปิดคอร์ส 14 พ.ย. - 19 มี.ค.
เรียน 5 เดือน พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
ค่าใช้จ่ายคอร์สละ 3,000 บาท