มุมต่างๆในการเรียนรู้

     กิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กวัยนี้เกิดจากการเล่น ดังนั้นมุมต่างๆเป็นส่วนส่งเสริมพัฒนาการในทุกด้านของเด็ก โดยมีครูควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดในการทำกิจกรรมต่างๆ