ยินดีต้อนรับสู่ไตรรัตน์เนอสเซอรี่

     สถานรับเลี้ยงเด็กไตรรัตน์เนอสเซอรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2546 โดยผู้รับใบอนุญาตคือ อาจารย์ศุภโชค สุภาวสุทธิ์ และนางชุติมา สุภาวสุทธิ์ เป็นผู้ดำเนินงาน และยังประกอบด้วยครูผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ เพื่อพัฒนาเด็กระดับปฐมวัย โดยจัดสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ ปลอดภัยสะอาด ถูกสุขลักษณะ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนและ ของเล่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

ข้อดีของการนำเด็กมาไตรรัตน์เนอสเซอรี

1. ลดปัญหาการเลี้ยงดู
2. ฝึกการรอคอย
3. ฝึกระเบียบวินัย
4. ฝึกการร่วมสังคมกับผู้อื่น
5. สร้างสรรค์พัฒนาการทางสติปัญญา
6. ส่งเสริมดูแลพัฒนาการด้านร่างกาย 
7. ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ 
8. ได้รับการตรวจร่างกายจากครูทุกวันและ ได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ทุกเดือน 
9. ผู้ปกครองสบายใจหมดกังวลเรื่องความปลอดภัยของบุตรหลาน
10. เด็กมีความสุข มีครู และพี่เลี้ยงดูแลใกล้ชิดและให้ความรักความอบอุ่น เสมือนบ้าน