ระเบียบการ

เด็กแรกเกิด - 3 ปี
1. รับนักเรียนเพศชาย และหญิง
2. รับเฉพาะไป - กลับ
3. ผู้ปกครองต้องพานักเรียนมาสมัครด้วยตนเอง

หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา - มารดา และของนักเรียนอย่างละ 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประชาชนของ บิดา - มารดา อย่างละ 1 ฉบับ
3. สูติบัตรของนักเรียน 1 ฉบับ
4. รูปถ่ายผู้ปกครองจำนวน 2 รูป
5. รูปถ่ายนักเรียนจำนวน 2 รูป
6. สำเนใบฉีดวัคซีนของนักเรียน 1 ชุด

ขั้นตอนการสมัคร
1. เตรียมเอกสารตามที่ระบุไว้
2. นำนักเรียนมาพร้อมผู้ปกครองในวันสมัคร
3. ชำระค่าอุปกรณ์ และค่าบำรุง 1 เดือน

ระเบียบปฏิบัติการรับ - ส่งนักเรียน
1. เวลาส่งนักเรียน ตั้งแต่เวลา 07.00 น.
2. เวลารับนักเรียนก่อนเวลา 16.00 น.
3. ผู้ปกครองแสดงบัตรรับนักเรียนและลงชื่อรับทุกครั้ง
4. กรณีให้ผู้อื่นมารับ กรุณาแสดงบัตรรับเด็ก บัตรประจำตัวประชาชนและโทรแจ้งล่วงหน้า
5. มีเหตุจำเป็นมารับเด็กเกินเวลา 16.00 น. กรุณาโทรแจ้งล่วงหน้า